Infrastruktura – Wydziały

Od ubiegłego roku wskutek restrukturyzacji na PK mamy 8 wydziałów. Wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe chciałbym zaproponować zmianę w infrastrukturze uczelni.
Moje propozycje oparte są nie tylko ośmioletnim doświadczeniu prorektora ds. ogólnych, podczas którego koordynowałem wszystkie tematy inwestycyjne, ale wynikają także z możliwości realizacji przedstawionych przeze mnie zamierzeń.

Warunki pracy i studiowania powinno się dostosowywać do nowych potrzeb. Uważam, że każdy z wydziałów powinien posiadać własną siedzibę, co w znaczący sposób ułatwiłoby pracę naukową, dydaktyczną, a także wzmocniło przekaz promocyjny poszczególnych jednostek.         

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki mógłby mieć swój budynek na terenie kampusu w Czyżynach. Jest zatwierdzony projekt i ważne pozwolenie na budowę budynku dydaktyczno – laboratoryjnego. Po konsultacjach z pracownikami wydziału i szczegółowym określeniu funkcji  można wkrótce przystąpić do jego realizacji.

Wydział Informatyki i Telekomunikacji obecnie mający lokalizację w kilku obiektach powinien mieć swój własny obiekt na terenie kampusu przy ul. Warszawskiej. Jest to ważny wydział we wszystkich uczelniach technicznych. Mamy projekt budynku dydaktyczno – laboratoryjnego, który możemy wykorzystać dla potrzeb WIiT.

Na terenie kampusu przy ul. Warszawskiej brakuje miejsca na laboratoria, przede wszystkim dla wydziałów WIL, WIEiK i WIŚiE. W miejscu obecnego budynku magazynu powinien powstać obiekt, gdzie znalazłoby się miejsce dla 6- 7 nowoczesnych laboratoriów. Obiekt ten będzie zaprojektowany w ten sposób, aby znalazła się przestrzeń dla innych funkcji ważnych dla społeczności akademickiej.

Czyżyny, Kwadrat
Czyżyny
ul. Warszawska
Czyżyny, hala lekkoatletyczna

Inwestycje te spowodowałyby, że Wydział Architektury w całości miałby swą siedzibę na ul. Podchorążych i Kanoniczej, a wydziały Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej uzyskałyby dla swych potrzeb znacznie większą powierzchnię.

W budynku, gdzie miał siedzibę Wydział Architektury można ulokować Kolegium Nauk Społecznych oraz inne jednostki, które powinny funkcjonować na terenie kampusu przy ul. Warszawskiej.

We wszystkich obiektach, zarówno nowo projektowanych, jak już istniejących znajdą się pomieszczenia – strefy studenckie, gdzie studenci spędzaliby czas miedzy zajęciami oraz mieli miejsce na własne spotkania.

Niezabudowany teren kampusy przy ul. Warszawskiej (od strony al. Juliusza Słowackiego, przy garażach) można przeznaczyć na rekreację i stanowiłby rezerwę pod ewentualne przyszłe inwestycje.

Czyżyny, Kwadrat

Oczywistym jest, że rozwój uczelni, to nie tylko inwestycje, nowoczesne obiekty dydaktyczne i laboratoryjne. Jednak ta baza w możliwie jak najkrótszym czasie musi osiągnąć właściwy poziom. Umożliwi to realizację dydaktyki w nowoczesnych warunkach, a także naukowy i zawodowy rozwój pracowników i studentów.