Program

Zarządzanie i Pracownicy:

 1. Modyfikacja Strategii Rozwoju Uczelni, której uzupełnieniem będą strategie dla kluczowych obszarów działalności Uczelni: kształcenia, nauki, promocji, rozwoju kadr, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz współpracy międzynarodowej,
 2. Kontynuacja wraz z poszerzaniem działań wspierających, motywujących i promujących najbardziej efektywnych pracowników PK, poprzez wprowadzenie nowych finansowych narzędzi motywacyjnych,
 3. Zwiększenie efektywności zarządzania finansami Uczelni poprzez analizy wydatków i dobre inwestycje,
 4. Włączenie do procesu zarządzania eksperckich zespołów zajmujących się określonymi obszarami problemowymi dla PK,
 5. Wspieranie kultury akademickiej – budowanie otwartej i przyjaznej kultury organizacyjnej i współpracy opartej na wzajemnym szacunku,
 6. Uzyskanie wysokiej kategorii w ewaluacji działalności naukowej, a tym samym silnej pozycji wśród polskich uczelni technicznych,
 7. Doskonalenie polityki kadrowej z przejrzystą ścieżka awansu, z możliwością szkoleń i podnoszenia kompetencji,
 8. Rozwój cyfryzacji uczelni w celu optymalizacji czasu załatwiania spraw administracyjnych, a także ułatwienia organizacji pracy,
 9. Poszerzanie benefitów dla pracowników i studentów.

Studenci i doktoranci

 1. Wzmocnienie podmiotowości Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów jako współgospodarza Uczelni, poprzez wybór prorektora ds. Studenckich oraz poprzez powierzenie im zadań w ramach zespołów działających w strukturze Uczelni. Studenci powinni mieć także zasadniczy wpływ na formułowanie założeń funkcjonalno – przestrzennych w nowych inwestycjach, a także uczestniczyć w projektowaniu i zgłaszaniu remontów i modernizacji,
 2. Rozbudowa infrastruktury dla studentów – we wszystkich obiektach, zarówno nowo projektowanych, jak już istniejących powinny znaleźć się strefy studentów (czas wolny, miejsce nauki, przygotowywania prac) oraz samodzielne pomieszczenie dla Samorządu Wydziału z zapleczem socjalnym, parkingi dla rowerów, samoobsługowe stacje napraw rowerów.
 3. Obligatoryjność nagród za wyniki w nauce. Nagrody powinny być przyznawane także za: działalność organizacyjną, aktywność promocyjną, wyróżniającą się działalność naukową, twórczą, artystyczną, sportową,
 4. Unowocześnienie funkcjonowania akademików PK poprzez m.in. wprowadzenie imiennych elektronicznych kart wstępu, czy wygospodarowanie ogólnodostępnych – wspólnych stref relaksu w budynkach z nowoczesnym wyposażeniem.
 5. Wsparcie uzdolnionych studentów w rozwijaniu pasji pozainżynieryjnych (kulturalnych, sportowych, artystycznych) poprzez pomoc i stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań ,
 6. Wykorzystanie doświadczeń z nauczania w czasie pandemii Covid-19 do zwiększenia zakresu i poprawy jakości e-edukacji.
 7. Wdrożenie programu i aplikacji na urządzenia mobilne, dzięki której każdy student będzie miał w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje dotyczące nauki, planu zajęć, sal i aktualnych wydarzeń na PK, bezpośrednią komunikację ze swoim dziekanatem i jednostkami Uczelni,
 8. Rozbudowa bazy podręczników w BP PK – sukcesywne poszerzanie bazy repozytorium (konsultacje z wykładowcami i studentami),
 9. Wprowadzenie możliwości korzystania z pomocy psychologicznej także w innych niezależnych ośrodkach poza PK.

Inwestycje

 1. Polepszenie warunków pracy i nauki poprzez dostosowanie infrastruktury PK do nowych potrzeb 8 wydziałów, jednostek i organizacji,
 2. Każdy z wydziałów powinien posiadać własną siedzibę, co ułatwia naukę, pracę i logistykę,
 3. Inwestycje w nowoczesną infrastrukturę badawczą,
 4. We wszystkich obiektach, zarówno nowo projektowanych, jak już istniejących powinny znaleźć się strefy studentów (czas wolny, miejsce nauki, przygotowywania prac) oraz samodzielne pomieszczenie dla Samorządu Wydziału z zapleczem socjalnym,
 5. Studenci powinni mieć zasadniczy wpływ na formułowanie założeń funkcjonalno – przestrzennych, a także uczestniczyć w projektowaniu – w szczególności kampusu na Czyżynach,
 6. Rewitalizacja terenów wokół kampusów: park przy Podchorążych, strefy rekreacji na Osiedlu Studenckim, mała infrastruktura na wszystkich kampusach
 7. Budowa hali lekkoatletycznej w Czyżynach.

 Badania naukowe

 1. Znaczące zwiększenie efektywności naukowej PK poprzez: intensyfikację współpracy międzynarodowej w obszarze publikacji i projektów oraz wspieranie mobilności pracowników,
 2. Obniżenie kosztów pośrednich w przypadku organizacji prestiżowych konferencji międzynarodowych lub przygotowywania wniosków NCN, NCBiR oraz H2020 i Horizon Europe,
 3. Modyfikacja podziału środków z programu profesor wizytujący, na bardziej korzystny dla katedr zapraszających,
 4. Zapewnienie większej elastyczności finansowej kierownikom Katedr, poprzez wprowadzenie jednolitego algorytmu podziału subwencji dla wszystkich Katedr, tak by mogły one efektywnie kształtować politykę naukową (mocne katedry = mocne dyscypliny naukowe) – we współpracy z Dziekanami,
 5. Zapewnienie wsparcia naukowego dla pracowników PK, przez powołanie Centrum Doskonalenia Badań Naukowych, które będzie pomagać przy sporządzaniu wniosków o projekty badawcze oraz opracowywaniu wysoko punktowanych artykułów naukowych,
 6. Monitorowane przenoszenie pracowników dydaktycznych PK na stanowiska badawczo-dydaktyczne. PK powinna zmierzać do poziomu uczelni badawczej. Ponadto chciałbym zatrudniać najzdolniejszych studentów i doktorantów, aby w przyszłości uniknąć problemu luki pokoleniowej.

Nowoczesna dydaktyka

 1. Nowoczesne, interdyscyplinarne kształcenie – sukcesywne poszerzenie oferty kształcenia oferty kierunków o profilu praktycznym, dostosowanie oferty do zmieniających się trendów współczesnej gospodarki,
 2. Rozwój nowoczesnych narzędzi kształcenia, w tym. e-learningu,
 3. Coroczna analiza rekrutacji pod kątem modyfikacji oferty edukacyjnej uczelni, analiza światowych trendów w edukacji (kierunków, sposobów nauczania), sytuacji na rynku pracy i określanie wytycznych w Strategii Kształcenia,
 4. Tworzenia wizjonerskich, autorskich programów nauczania, opracowywanych we współpracy z pracodawcami oraz partnerami zagranicznymi,
 5. Wspieranie kierunków rozwoju wydziałów w uzgodnieniu z Dziekanami,
 6. Poszerzenie oferty kształcenia w języku angielskim, międzynarodowe programy edukacyjne, kierunki międzydyscyplinarne,
 7. Wspieranie prac projektowych studentów i doktorantów jako elementu zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych.

Współpraca z otoczeniem społeczno–gospodarczym

 1. Określenie długofalowej strategii współpracy PK z biznesem z uwzględnieniem szczególnie przyszłościowych kierunków rozwoju technologii i zapotrzebowania rynkowego,
 2. Wzmocnienie roli Politechniki jako eksperta w otoczeniu społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i kształcenia,
 3. Absolwenci i pracownicy ambasadorami Uczelni w otoczeniu społecznym i gospodarczym,
 4. Rozwijanie współpracy z firmami, instytucjami i samorządem na wielu płaszczyznach:
  • patronat nad kierunkami,
  • laboratoriami,
  • grupami studenckimi,
  • w zakresie odbywania płatnych praktyk i staży,
  • włączenie ekspertów do dydaktyki,
  • współpraca badawcza i komercyjna.
 5. Zwiększenie częstotliwości udziału w wydarzeniach branżowych, obecność w mediach branżowych oraz rozwój komunikacji pracowników PK z otoczeniem biznesowym,
 6. Uproszczenie i optymalizacja procedur prawno-finansowych w realizacji partnerskich projektów z przemysłem,
 7. Organizacyjno-finansowe wzmocnienie struktur PK zajmujących się aktywnie komercjalizacją i transferem wiedzy,
 8. Zapewnienie kompleksowego kształcenia chętnych studentów i doktorantów w zakresie komercjalizacji projektów oraz nabywania umiejętności marketingowych dotyczących współpracy z biznesem.