Doświadczenie

Z Politechniką Krakowską jestem związany od prawie 50 lat. Tu ukończyłem studia na Wydziale Architektury i od razu podjąłem też pracę. Z tą uczelnią związana jest moja kariera naukowa. Kolejno uzyskałem stopnie naukowe doktora, doktora habilitowanego by w końcu otrzymać tytuł profesora. Od 2012 roku jestem prorektorem ds. Ogólnych.

Praca naukowa od wielu lat jest zasadniczym kierunkiem moich działań zawodowych. Jestem autorem lub współautorem 125 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych, 3 monografii. Od lat biorę też czynny udział we współpracy z innymi środowiskami naukowymi w kraju i za granicą, pozyskując dla uczelni szereg partnerów w celu realizacji programów naukowych i dydaktycznych. Jestem również członkiem rad naukowych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Istotnym nurtem mojej działalności na uczelni jest dydaktyka. W zakresie edukacji moją domeną jest kształcenie w zakresie obrazowania architektury i tworzenia jej reprezentacji. Zajmowałem się również kształceniem w zakresie projektowania, konserwacji zabytków i historii sztuki, także w innych uczelniach, na przykład w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Lublinie. Od wielu lat prowadzę dyplomowanie i jestem promotorem licznych projektów. Wypromowałem kilku doktorów oraz uczestniczę w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego, profesora.

Równolegle do pracy na uczelni, prowadziłem działalność jako architekt uzyskując kolejne uprawnienia i doświadczenia projektowe. Efektem tych prac jest autorstwo lub współautorstwo ponad 180 zrealizowanych projektów. Zdecydowanie najobszerniejsza działalność twórcza dot. architektury sakralnej – w tej dziedzinie posiadam ponad 50 realizacji kościołów i założeń sakralnych (na Ukrainie, Łotwie, Kamerunie, Węgrzech, Chorwacji, RPA, Słowacji). W Polsce najważniejszą moją realizacją (wykonaną po wygranym konkursie) jest kościół z zespołem klasztornym oo. Paulinów w Toruniu. Ważnym kierunkiem moich działań są także realizacje konserwatorskie, przy których miałem okazję pracy w takich miejscach jak np.: Jasna Góra, czy Skałka w Krakowie. Projektowałem także wiele zrealizowanych hoteli, domów jedno i wielorodzinnych, a także obiekty użyteczności publicznej.

Aktywnie uczestniczę w pracach międzynarodowych stowarzyszeń naukowych dedykowanych zachowaniu dziedzictwa kulturowego, jak: ICOMOS, DOCOMOMO, SKZ. Jestem także członkiem organizacji zawodowych SARP, MOIA. Biorę aktywny udział w pracach międzynarodowego instytutu ds. edukacji inżynierów WIETE w Melbourne w Australii.

Doświadczenie związane z organizacją i zarządzaniem uczelnią pogłębiłem podczas pracy w kilku innych uczelniach polskich, a także zagranicznych: we Włoszech, Niemczech, Austrii, Rosji.

W latach 2012 – 2019 w Politechnice Krakowskiej kiedy sprawowałem funkcję prorektora ds. Ogólnych zrealizowano inwestycje i remonty za kwotę blisko 200 mln zł., z czego pozyskane środki zewnętrzne to prawie 100 mln zł. Można tu wymienić niektóre inwestycje oraz prace remontowe, jak:

 • budynek Wydziału Inżynierii Środowiska – termomodernizacja i konserwacja elewacji, wymiana instalacji, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością, dostosowanie do wymagań p. poż.;
 • budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej – termomodernizacja i konserwacja elewacji;
 • Wydział Mechaniczny – termomodernizacja budynków  B, C, D, E.
 • budynek Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych – termomodernizacja elewacji;
 • budynek WIL – konserwacja elewacji
 • budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej – termomodernizacja i wymiana instalacji;
 • Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno – Badawcze PK Działownia;
 • Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego;
 • Laboratorium Badań Technoklimatycznych w Czyżynach;
 • budynek dydaktyczno – administracyjny CUP – termomodernizacja i konserwacja elewacji;
 • przebudowa budynku dydaktyczno – administracyjnego HOUSTON;
 • budowa wielofunkcyjnej hali sportowej CSiR;
 • budynek Galerii GIL – rozbudowa z kompleksową modernizacją i dostosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż., dostępności dla osób z niepełnosprawnością;
 • prace remontowe w domach studenckich;
 • budynek biblioteki remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu;
 • budynek dawnego aresztu – remont dachu i elewacji;
 • budynek na ul. Kanoniczej – remont elewacji;
 • budynek przy ul. Podchorążych – remont elewacji, częściowa wymiana pokrycia dachu.